ALGEMENE VOORWAARDEN LEIDS DANSCENTRUM

1a. Zodra u zich heeft ingeschreven voor een cursus of u heeft zich opgegeven voor een privéles, bent u verplicht het volledige cursusgeld / bedrag van de privéles te voldoen, tenzij de inschrijving / opgave is geannuleerd binnen 7 dagen na inschrijving / opgave.

Indien een inschrijving heeft plaats gevonden nadat de cursus al is aangevangen, dan is annulering mogelijk binnen 5 dagen na de inschrijving.

Annulering dient plaats te vinden per aangetekend schrijven of per email ( slechts rechtsgeldig indien er een lees- of ontvangstbevestiging van Leids Danscentrum kan worden overgelegd )!

Telefonische of mondelinge annuleringen zijn NIET rechtsgeldig!

1b. U bent als inschrijver verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld van de door u ingeschreven partner. Indien de partner in gebreke blijft dan zal het cursusgeld door u worden voldaan.

1c. Nadat u een inschrijving via de website heeft gedaan, ontvangt u per ommegaande automatisch een Bevestigingsmail op het door u ingevulde emailadres.

U dient de in de Bevestigingsmail vermelde link “BEVESTIGEN” aan te klikken om de ontvangst van uw Bevestigingsmail te bevestigen.

Indien u geen Bevestigingsmail heeft ontvangen, moet u dit binnen 1 dag bij het Leids Danscentrum per email melden!

Na de door het Leids Danscentrum verzonden Bevestigingsmail krijgt u geen andere bevestigingen meer.

Zodra uw inschrijving door ons is ontvangen, staat u meteen ingeschreven, ook als u geen Bevestigingsmail van het leids Danscentrum heeft ontvangen.

1d. Een inschrijfformulier mag alleen ingevuld worden voor de inschrijving van een cursus en NIET voor een proefles.

1e. Een cursus duurt 12, 13, 18 weken of zoals op de website staat aangegeven. U schrijft zich altijd in voor 1 cursus. Op het einde van een cursus eindigt dan ook de overeenkomst. Voor een volgende cursus moet u zich opnieuw inschrijven.

1f. Bij binnenkomst en voor aanvang van elk les, dient u zich aan te melden bij de balie. Naam en cursus-niveau is voldoende.

1g: Het cursusgeld voor Stijldansen is inclusief de inschrijfkosten voor het afdansen.

Indien een cursist / deelnemer niet deelneemt aan het afdansen, zal géén restitutie of verrekening van deze inschrijfkosten plaatsvinden.

2a. Zorg voor een tijdige betaling van het cursusgeld, binnen 10 dagen na de inschrijving,doch op uiterlijk op de eerste lesdag en voorkom daarmee onnodige extra kosten.

Bij niet tijdige betaling verzenden wij een herinnering en / of aanmaning.

Bij een 2e aanmaning ( 5 dagen na de eerste aanmaning ) worden € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien betaling nog steeds achterwege blijft, zijn wij genoodzaakt het incasso uit handen te geven aan een incasso-bureau, waarbij de extra kosten minimaal € 50,- zullen bedragen.

2b. Bij de eerste aanmaning komen eventuele kortingen te vervallen en is het volledige cursusgeld verschuldigd.

2c. Uw betalingsplicht blijft onverminderd van kracht ook als u geen Bevestigingsmail heeft ontvangen. Ook indien u de Bevestigingsmail niet heeft bevestigd blijft uw betalingsplicht van kracht.

3a. Het Leids Danscentrum behoudt zich het recht voor om gedurende en cursus of aan het begin van een nieuwe cursus nieuwe / andere docenten aan te stellen om de lopende of de nieuwe cursussen te verzorgen.

Annulering van de cursus om reden van wisseling van docenten is niet mogelijk.

3b. Alle danslessen worden door een erkend dansleraar met assistentie verzorgd.

4. Een gedane (aan)betaling vervalt indien u na inschrijving de cursus, om wat voor reden dan ook ( dus ook bij overmacht zoals ziekte e.d. ), niet meer kunt volgen.

6a. Indien Het Leids Danscentrum een cursus annuleert, zal het reeds betaalde cursusgeld worden gerestitueerd.

6b. Per cursus dienen er minimaal 7 koppels ingeschreven te zijn, zoniet; dan worden de groepen met weinig inschrijvingen samengevoegd.

7. COVID-19 maatregelen: Een ieder die verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts heeft, wordt met klem verzocht niet naar de les te komen. Ter bescherming van de rest van onze cursisten en medewerkers, zal diegene bij de deur geweigerd worden. Pas na het vaststellen dat het niet om Covid-19 gaat, mag diegene zijn lesprogramma hervatten. Wij zullen samen nadenken over een inhaalprogramma.

8. Indien u zonder partner een les komt inhalen, kunnen wij u niet garanderen dat u de hele les met een partner kunt dansen.

9. Gemiste lessen kunnen kosteloos ingehaald worden indien de absentie tijdig aan Leids Danscentrum is gemeld en mits er daar een mogelijkheid toe is. Mocht dus bijv.een bepaalde cursus slechts op 1 dag per week worden verzorgd in een vestiging, dan is er geen mogelijkheid om de gemiste les in te halen. Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden in een volgende cursus of verrekend worden met een volgende cursus.

Gemiste lessen die niet ingehaald kunnen worden, komen dus te vervallen.

10. Mensen die met een partner een gemiste les willen inhalen, hoeven dit niet te melden.

11. Indien u zonder partner op les komt, kunnen wij u niet garanderen dat u de hele les met een partner kunt dansen. Bij een tekort aan partners zal er steeds gewisseld worden.

12. Het is niet toegestaan om film / video opnames te maken tijdens de danslessen, tenzij de docent hiervoor toestemming heeft verleend.

13. Tijdens de lessen is het niet toegestaan om op sportschoenen / gympen ( Dance Sneakers uitgezonderd ) de danszaal te betreden.

Voor de Zumbalessen is dit wel toegestaan, mits het gaat om binnensportschoenen.

14. Leids Danscentrum is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan jassen en andere eigendommen van onze bezoekers.

Laat geen waardevolle spullen in de garderobe achter.

15a. Vóórdat u zich inschrijft voor een dans- of fitnesscursus bij ons adviseren wij u om uw arts / specialist te raadplegen om na te gaan of deelname aan 1 of meerdere cursussen voor u verantwoord is.

15b. Leids Danscentrum is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures e.d. die bezoekers van onze dansscholen oplopen tijdens, voor of na de danslessen of tijdens onze dansavonden, ongeacht de locatie.

16. Leids Danscentrum behoudt zich het recht voor om een ieder de toegang tot de dansschool of dansavond te weigeren zonder opgaaf van redenen.

17. Op onze dansavonden en of danslessen worden wel eens fotos en video-opnames gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om de fotos en videobeelden te publiceren op onze of andere websites en tevens te gebruiken voor promotionele activiteiten zonder eerst toestemming te vragen aan degenen die op de fotos of videobeelden voorkomen.

Verzoeken om bepaalde fotos / videobeelden te verwijderen zullen dan ook niet worden gehonoreerd, tenzij vooraf aan de organisatie duidelijk was aangegeven dat men niet wenst vastgelegd te worden!

18. Het Leids Danscentrum is niet aansprakelijk voor individuele toezeggingen die door de docenten en of ander personeel van het Leids Danscentrum worden gedaan, tenzij de toezeggingen gestaafd kunnen worden door schriftelijk bewijs met de handtekening van de directeur en een stempel van hjet Leids Danscentrum.

19. Het is niet toegestaan dat cursisten of bezoekers van onze dansavonden eigen drankjes meenemen tijdens de danslessen of dansenavonden.

Indien dit na een waarschuwing toch gebeurt, dan kan betrokkene geweigerd worden om deel te nemen aan de les. Bij een 2e overtreding zal de betrokkene de toegang tot de dansschool geweigerd worden. Er vindt verder geen restitutie van ( een deel ) van het cursusgeld plaats.

20. Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Bij twijfel over de leeftijd dient betrokkene zich te legitimeren.

21. Persoonlijke hygiëne wordt erg op prijs gesteld. Het is raadzaam om fris en met schone kleren op les te komen. Salsa, Merengue, sommige onderdelen van Stijldansen en vooral Zouk wordt vrij dicht tegen elkaar gedanst. Indien één van de partners niet fris ruikt, is dat niet prettig voor de ander.

Om te voorkomen dat één kan raden wat de ander net gegeten heeft, hebben wij mintjes liggen die men kan nuttigen.

22. De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. De door u aan ons opgegeven Persoonsgegevens blijven strikt geheim en wij zullen uw gegevens dan ook niet aan derden ter beschikking stellen. Derhalve worden onze cursisten gevraagd geen telefoonnummers en emailadressen aan docenten van het Danscentrum te geven. Deze gegevens zijn immers bij de administratie van het Danscentrum bekend en kan dus daarnaar worden verwezen!

23. Bij inschrijving voor een cursus wordt uw emailadres automatisch toegevoegd in ons mailingbestand, waardoor u automatisch onze Nieuwsbrieven zult ontvangen.

Indien u dit niet wenst, kunt u zich voor de Nieuwsbrief weer afmelden!

24. Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuwe adres aan de administratie door te geven.

Tevens wordt u verzocht bij wijziging van uw telefoonnummer dit eveneens te melden.

25. Er mogen geen huisdieren meegenomen worden naar de danslessen, dit geldt ook voor dansavonden.